Yhdistyksen säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Salon Alueen Insinöörit SAI ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Salo ja toiminta-alue Salon seutu.

2 §

Tarkoitus

Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n, näissä säännöissä keskusliitto, varsinainen jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan:

-      tarjota jäsenilleen mahdollisuuden kuulua Insinööriliitto-yhteisöön

-      toimia Insinööriliiton sääntöjen ja näihin sääntöihin perustuvien päätösten mukaisesti sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan edistämään Insinööriliitto-yhteisön tavoitteiden toteutumista

-      toimia yhdyselimenä jäsentensä ja keskusliiton välillä

-      edistää ja tukea jäsentensä ja tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden etuja ja koulutuksellisia tavoitteita

-      vaikuttaa toiminta-alueellaan yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

-      edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja työllistymismahdollisuuksia

-      työskennellä maan elinkeinopoliittisen elämän kehityksen puolesta.

3 §

Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-      valvoo jäsentensä etuja ja vaikuttaa viranomaisiin ja päättäjiin

-      vastaa jäsenhankinnasta ja -pidosta

-      järjestää kokous-, neuvottelu-, kurssi-, esitelmä-, tiedotus- ja juhlatilaisuuksia, opintomatkoja sekä yritysvierailuja

-      välittää jäsenilleen jäsenetuja ja -palveluja, joko keskusliiton tai itse tuottamiaan

-      tarvittaessa toteuttaa keskusliiton päättämät työtaistelu- ja muut toimenpiteet

-      voi julkaista järjestölehteä, tuottaa muita julkaisuja sekä sähköistä informaatiota

-      ryhtyy muihin tarvittaviin toimiin tarkoitusperiensä toteuttamiseksi.

4 §

Varainhankinta

Yhdistys perii toimintansa rahoittamiseksi jäseniltään jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös antaa jäsenmaksujen perinnän keskusliiton tehtäväksi.

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia, ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamaan kustannus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, yhdistyksen toimintaa tukevien tuotteiden myyntiä, majoitus- ja ravintolatoimintaa sekä omistamaan

kiinteistöjä ja arvopapereita.
Yhdistys voi tarvittaessa perustaa säätiöitä tai perustaa ja omistaa yhtiöitä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

 

5 §                                                                                               

Jäsenet

Jäsenen on noudatettava yhdistyksen sääntöjä.

Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi luonnollisia henkilöitä (henkilöjäsen) tai rekisteröityjä yhdistyksiä (yhdistysjäsen).

Yhdistysjäsenellä voi olla jäseninä henkilöjäseniä tai rekisteröityjä yhdistyksiä.

Yhdistysjäsenen henkilöjäsenten ja sen jäseninä olevien yhdistysten henkilöjäsenten tulee täyttää yhdistyksen henkilöjäsenille jäljempänä asetetut vaatimukset.

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä

-        korkeakoulussa, teknillisessä oppilaitoksessa tai muussa vastaavassa insinööritutkinnon tai muun tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittanut tai

-        tällaista tutkintoa opiskeleva tai

-        koulutusehtoa täyttämätön teknisissä tehtävissä toimiva ylempi toimihenkilö, esimies tai asiantuntija.

Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. 

Kannattajajäsenet

Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi luonnollisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Kannattajajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa ääni- tai puheoikeutta.

Kunniajäsenet 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi ansiokkaalla tavalla yhdistyksen hyväksi toimineen ja keskusliiton tarkoitusperiä edistäneen tai teknillisellä alalla muuten ansioituneen henkilön. 
Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta, mutta heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

6 §

Jäsenmaksut

Varsinaisten jäsenten, yhdistysjäsenten henkilöjäsenten ja kannattajajäsenten vuotuinen jäsenmaksu määrätään vuosittain sääntömääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen keskusliitolle maksaman liittomaksun kokonaismäärä määräytyy

yhdistyksen keskusliittoon järjestäytyneiden henkilöjäsenten lukumäärän mukaan.

Yhdistykseen järjestäytyneiden henkilöjäsenten jäsen- ja liittomaksu peritään

yhdistyksen päättämällä tavalla.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajilta ja -jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistys ei peri opiskelijayhdistysjäseniltä tai niiden henkilöjäseniltä jäsenmaksua.

7 §

Yhdistyksen velvollisuudet keskusliittoa kohtaan

Yhdistyksen tulee toimia keskusliiton sääntöjen ja näihin sääntöihin perustuvien päätösten mukaisesti sekä pyrkiä kaikessa toiminnassaan edistämään keskusliiton tarkoituksen toteutumista.

Yhdistyksen tulee toimia lojaalisti suhteessa keskusliittoon, eikä se saa ryhtyä toimenpiteisiin tai tehdä päätöksiä, jotka ovat omiaan vahingoittamaan keskusliittoa tai sen mainetta.

Yhdistyksen velvollisuus on lisäksi:

-        maksaa liittomaksut keskusliitolle sen edustajakokouksen määräämällä tavalla

-        toimittaa keskusliitolle sen ohjeistamalla tavalla yhdistyksen toimintasuunnitelma, -kertomus, tilinpäätös, tase ja muut ajankohtaiset tiedot

-        ilmoittaa pyydettäessä tiedot puheenjohtajasta, sihteeristä ja muista hallituksen jäsenistä sekä mahdollisista muista luottamus- ja toimihenkilöistä

-        antaa sääntöjensä muutokset keskusliiton hallitukselle tiedoksi ennen niiden

rekisteröimistä

8 §

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpaneva toimielin on hallitus.

9 §

Yhdistyksen kokouksen osanottajat

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

Henkilöjäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua kaksi (2) kuukautta sen erääntymisen jälkeen, ei ole äänioikeutta.

Yhdistysjäsenellä ei ole äänioikeutta.  Yhdistysjäsenen henkilöjäsenillä on yhtäläinen äänioikeus kuin yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. 

Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen toimihenkilöillä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä, ellei kokous toisin päätä. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille sitä pyytäville henkilöille.

10 §

Yhdistyksen kokouksien ajat ja koolle kutsuminen      

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-

huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian käsittelemiseksi pyytää. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on hallitukselta pyydetty.

Kokouskutsu

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen

kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 §

Aloiteoikeus yhdistyksen kokouksiin

Yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä yhdistysjäsenen henkilöjäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. Syyskokoukseen aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30.8.  ja kevätkokoukseen viimeistään 28.2. mennessä.

12 §

Yhdistyksen kokouksen tehtävät

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

-   valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

-      hyväksytään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

-      päätetään jäsenmaksusta sekä kannattajajäsenmaksusta

-      päätetään seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten lukumäärästä

-    valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet yhdistyksen varsinaisista henkilöjäsenistä tai yhdistysjäsenen henkilöjäsenistä

-    valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja yksi tai kaksi

varatoiminnantarkastajaa/varatilintarkastajaa

-      päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien

palkkioista ja matkakorvauksista

-      valitaan tarvittaessa edustajat ja varaedustajat keskusliiton edustajakokoukseen

-      päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

-      valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt

-      käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien/tilin-

tarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta

-      vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

tilivelvollisille

-      päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu, jos asian käsittelyä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä eikä yhdistyslain 24 § aseta estettä asian käsittelylle.

13 §

Päätöksentekojärjestys kokouksissa

Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä ole toisin määrätty:

-      se mielipide, jota kannattaa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä

-      asiakysymyksissä äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa

-      henkilövaalissa äänten mennessä tasan arvalla ratkaistava tulos.

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

14 §

Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä sekä yhteensä enintään neljä (4) yleisvarajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten  ja yleisvarajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosin samoin puolet hallituksen jäsenistä ja yleisvarajäsenistä.  Erovuoroinen jäsen voidaan rajoituksetta valita uudelleen.

Jos hallitukseen on valittu yleisvarajäseniä, tulee hallituksen päättää siitä, missä

järjestyksessä heidät kokouksiin estyneiden tilalle kutsutaan.

15 §

Hallituksen tehtävät

Hallitus hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on:

-      edustaa yhdistystä

-      kutsua koolle yhdistyksen kokous sekä valmistella kokoukselle esitettävät asiat

-      panna toimeen yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

-      vastata yhdistyksen taloudenhoidosta ja lainmukaisesta kirjanpidosta

-      hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet

-      pitää yllä jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista. Hallitus voi

päätöksellään luovuttaa jäsenluettelon ylläpidon ja jäsenmaksujen perinnän

keskusliiton tehtäväksi.

-      ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteensa

ehdoista

-      asettaa avukseen tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toimiajat

-      päättää yhdistyksen jäsenyyksistä ja yhteistyösopimuksista

-      laatia yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

-      huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta

-      toteuttaa muut yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen edellyttämät tehtävät.

Hallitus voi päättää yhdistyksen kannalta vähäisen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Merkittävän omaisuuden myyminen, vaihtaminen ja kiinnittäminen edellyttää aina yhdistyksen kokouksen päätöstä.

16 §

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estyneenä, varapuheen-

johtajan kutsusta. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään  kaksi (2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous kutsutaan koolle kirjallisesti tai sähköisesti vähintään yhtä (1) viikkoa ennen hallituksen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu päätöksentekoon. 

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos hallitus on näin päättänyt.

17 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi aina

yhdessä.

18 §

Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on toimitettava toiminnan/tilintarkastajille tilinpäätösaineisto yhtä (1) kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnan/tilintarkastajien on

annettava oma lausuntonsa kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

19 §
Jäsenen eroaminen, erottaminen ja kurinpitotoimet

Jäsen voi erota yhdistyksestä

-        ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai

-        ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksellä on oikeus vaatia eroavalta jäseneltä jäsenmaksut sen vuoden loppuun asti, jona eroaminen on tapahtunut.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

-        on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kolmen kuukauden ajalta tai muutoin jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut

-        on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisperuste.

Hallituksen pitää ennen erottamistoimien päättämistä varata asianomaiselle jäsenelle kuulemistilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, jos jäsenedut ja -palvelut evätään jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi tai jäsenyys päättyy siksi, että jäsen katsotaan eronneeksi. Kuuleminen tulee antaa tiedoksi jäsenelle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen päätöksen tekoa asiassa.

Jäsenetujen ja -palvelujen epääminen maksamattomien jäsenmaksujen johdosta astuu voimaan ilman erillistä päätöstä kahden (2)  kuukauden kuluttua myöhässä olevan jäsenmaksun eräpäivästä.

20 §

Vaalikelpoisuuden rajoitukset

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita henkilöjäsen, joka on hoitanut kaikki jäsenmaksuvelvoitteensa.

Jos yhdistyksen hallituksen jäsen tulee keskusliitoon työsuhteeseen, hän on estynyt toimimasta yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

21 §

Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä yhdessä (1) kokouksessa, jos se on päätöksestä yksimielinen. Muussa tapauksessa päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on  varsinainen kokous. Kokouksien välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.

Sääntöjen muuttamispäätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa

vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

22 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joista toisen on oltava varsinainen yhdistyksen kokous.

Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa tehtävä vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkauduttua sen varat luovutetaan keskusliitolle tai muulle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka on käytettävä

varat yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 

23 §

Muut määräykset           

Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.